In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden de hierna volgende gegevens gepubliceerd.

De contactgegevens
Naam van de instelling : Stichting A & T Caritas
RSIN / fiscaal nummer : 85.70.23.020
Adres : Dorpsstraat 32
Plaats : 2902 BD Capelle aan den IJssel

Beschrijving van de doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn en de welvaart van mensen, middels voeding, huisvesting, medische verzorging, opvang van (wees)kinderen, opleiding, zending en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht dit doel te bereiken door enerzijds het werven van financiële middelen middels te ontvangen giften en donaties en anderzijds door middel van financiële ondersteuning aan stichtingen die uitvoering geven aan de realisatie van het bovengenoemde doel. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit het werven van financiële middelen ten behoeve van het in de hierboven omschreven doelstelling. De geldmiddelen kunnen worden verkregen uit schenkingen, collectes, giften, opbrengsten van acties, legaten en rente. In het kader van het beheer van de gelden zijn beheersmaatregelen genomen. Jaarlijks wordt een financieel overzicht van de ontvangsten, uitgaven, bezittingen en schulden opgesteld. Het vermogen wordt uitsluitend besteed aan de hierboven omschreven doelstelling.

Samenstelling van het bestuur
– A. Stapper, Dorpsstraat 32, 2902 BD Capelle aan den IJssel, voorzitter,
– T.G. Stapper-van den Berg, zelfde adres, secretaris, penningmeester
– M. Stapper – Weerheim, van Maerlandpark 3, 2902 BR Capelle aan den IJssel, bestuurslid.

Beloningsbeleid van de instelling
Er is geen personeel in dienst van de Stichting. De bestuursleden ontvangen géén vergoeding voor de vervulling van hun functie. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden door de stichting aan hen vergoed.

Actueel verslag
De stichting heeft de doelen gerealiseerd door middel van financiële ondersteuning aan ANBI stichtingen, die uitvoering geven aan de realisatie van het bovengenoemde doel.  

Financieel verslag van de instelling

Toelichting
Gezien de beperkte kosten en differentiatie én het ontbreken van schulden en bezittingen (anders dan de liquide middelen) is gekozen voor het kasstelsel.